Kennisgeving inzake Verwerking van Persoonsgegevens

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Daarom willen wij u hierbij informeren over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u deelneemt aan Test je verkeerskennis of wanneer u bijkomend uw toestemming geeft om via mail updates te ontvangen over Vias institute of om u te informeren over de laatste ontwikkelingen binnen verkeersveiligheid en mobiliteit.

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens? 

1.1. "Vias institute Coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming" met maatschappelijke zetel te 1130 Brussel, Haachtsesteenweg 1405, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0432.570.411 (hierna “Vias institute”, “ons” of “wij”) is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

1.2. De DPO (“Data Protection Officer” of “Functionaris voor Gegevensbescherming”) van Vias institute kan worden bereikt per brief op voormeld adres of via e-mail op dpo@vias.be.

1.3. Als u vragen heeft over onze verwerking van uw gegevens, kunt u ons contacteren op het adres vermeld in punt 1.1 of via dpo@vias.be.

 1. Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgrond worden uw persoonsgegevens verwerkt?

2.1. Indien u bijkomend uw toestemming geeft om via mail updates te ontvangen over Vias institute of om u te informeren over de laatste ontwikkelingen binnen verkeersveiligheid en mobiliteit door het daarvoor bestemde vakje aan te vinden, zullen uw persoonsgegevens daarvoor verwerkt worden. U bent niet verplicht om deze toestemming te geven om deel te nemen aan onze Test je verkeerskennis en u kan uw toestemming steeds intrekken door ons te contacteren zoals hierboven aangegeven in 1.2. of 1.3.

 1. Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken wij?

3.1. Vias institute verwerkt voor onze Test je verkeerskennis de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Naam en voornaam
 • E-mailadres

3.2. Vias institute verwerkt voor [reden waarom bijkomende gegevens gevraagd worden] de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Naam en voornaam
 • E-mailadres
 • Uw domeinnaam (automatisch gedetecteerd wanneer u onze webiste bezoekt)
 • Informatie betreffende de pagina’s bezocht tijdens uw bezoek aan onze website
 • Datum van registratie van de informatie en bron

Enkel de persoonsgegevens die nodig zijn voor de betrokken doeleinden worden daarvoor verwerkt.
Het ons verstrekken van de nodige persoonsgegevens is vrijwillig doch een noodzakelijke voorwaarde om deel te nemen aan de quiz (zie 2.1. en 3.1. hierboven) of om  via mail updates te ontvangen over Vias institute of om u te informeren over de laatste ontwikkelingen binnen verkeersveiligheid en mobiliteit (zie 2.1 en 3.2. hierboven).

 

 1. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

4.1. Enkel werknemers, medewerkers en het management van Vias institute hebben toegang tot uw persoonsgegevens voor zover nodig voor de hierboven vermelde doeleinden.

4.2. Wij doen ook beroep op dienstverleners die namens ons uw gegevens verwerken. Dit kunnen gelieerde vennootschappen zijn, maar ook externe dienstverleners zoals de dienstverleners die de vragenlijsten opmaken of verwerken. De dienstverleners kunnen de persoonsgegevens enkel gebruiken voor zover nodig voor de hierboven aangegeven doeleinden. Deze dienstverleners hebben de wettelijke en contractuele verplichting om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of ongeoorloofde verwerkingen.

4.3. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met derden die, in het geval van eventuele bedrijfsreorganisaties of overnames, betrokken partij zijn bij die transacties, doch louter met het oog op de evaluatie en uitvoering van die transacties. Wij kunnen in het algemeen uw persoonsgegevens ook delen met adviseurs en advocaten in het kader van adviezen, betwistingen en geschillen.

4.4. Wij geven uw gegevens niet door aan andere derden zonder uw toestemming, tenzij indien wij daartoe wettelijk verplicht zouden zijn of op basis van een gerechtelijk of administratief bevel of instructie van een daartoe bevoegde overheid of instelling.

 1. Worden uw gegevens doorgegeven buiten de EU?

Uw persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven buiten de EU. 
Indien uw gegevens voor een specifieke dienst toch buiten de EU zouden worden doorgegeven, wordt u daarvan op de hoogte gesteld wanneer u zich voor die dienst registreert en u wordt dan tevens op de hoogte gebracht van het al dan niet bestaan van een adequaatheidsbesluit van de Commissie waarin het beschermingsniveau van het betrokken derde land passend wordt verklaard en desgevallend van de passende waarborgen om die doorgifte uit te voeren.

 1. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig voor de in deze policy aangehaalde doelstellingen. 
Dit houdt in dat deze gegevens worden bewaard (i) gedurende een periode van 3 maanden en (ii) gedurende een periode van 3 jaar.

 1. Maken wij gebruik van geautomatiseerde besluitvorming? 

Artikel 22 van de GDPR voorziet dat individuen het recht hebben om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor hen rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hen anderszins in aanmerkelijke mate treft.
Wij maken géén gebruik van dergelijke geautomatiseerde besluitvorming.

 

 1. Welke maatregelen nemen wij voor een veilige verwerking? 

8.1. Wij nemen de passende en redelijke technische en organisatorische maatregelen om, in het licht van de mogelijke risico’s, een passend beveiligingsniveau te waarborgen voor het bewaren van de integriteit, confidentialiteit en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens. Deze maatregelen omvatten onder andere: (i) het bewaren van persoonsgegevens in veilige operationele omgevingen die niet toegankelijk zijn voor het publiek en waartoe alleen de daartoe bevoegde werknemers, medewerkers, het management, vertegenwoordigers en onderaannemers van Vias institute toegang hebben; en (ii) het verifiëren van de identiteit van geregistreerde gebruikers van onze websites voordat ze toegang krijgen tot hun persoonsgegevens.

8.2. De derden dienstverleners waar wij een beroep op doen, hebben ook de wettelijke en contractuele verplichting om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of ongeoorloofde verwerkingen.

 1. Wat zijn uw rechten onder de GDPR? 

Conform de GDPR heeft u:

 • het recht om ons te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens die wij over u verwerken;
 • het recht om ons te verzoeken om over te gaan tot beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken;
 • het recht om ons te verzoeken om de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen om deze over te maken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (zgn. “recht op gegevensoverdraagbaarheid”);
 • het recht om, wat verwerkingen betreft die zouden zijn gebaseerd op uw toestemming, te allen tijde deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan;
 • het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Bepaalde van deze rechten kunnen enkel uitgeoefend worden binnen de voorwaarden en grenzen vastgelegd door de GDPR.  U heeft in elk geval wel steeds het absolute recht om u te verzetten tegen het verder gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

Onze contactgegevens voor de uitoefening van uw rechten staan vermeld in punt 1 van deze kennisgeving.  Wanneer u uw rechten uitoefent, kunnen wij u vragen dat u ons aanvullende informatie verstrekt om ons te helpen uw identiteit te verifiëren en uw gegevens te vinden .